ilmateenistus.ee keskkonnaagentuur.ee

Meist

Ilmaprognooside osakond kuulub Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas oleva hallatava riigiasutuse Keskkonnaagentuuri (KAUR) koosseisu.

Meie põhitegevuseks on osutada lennumeteoroloogiateenust Tallinna lennuinfopiirkonnas.

Meie eesmärk on lennuliikluse ohutu, regulaarse ja efektiivse toimimise soodustamine meteoroloogilise informatsiooni edastamisega käitlejatele, õhusõidukite meeskondadele, lennuliiklusteenistuste üksustele, otsimis- ja päästeüksustele ning teistele tarbijatele, kes on seotud lennuliikluse teostamise ja planeerimisega.

Lennumeteoroloogiateenuse osutamise kvaliteeti kontrollib sertifitseerimisfirma BM Certification Estonia OÜ, kelle poolt välja antud sertifikaat tõendab, et lennumeteoroloogiateenuse kvaliteedijuhtimissüsteem vastab rahvusvahelise standardi ISO 9001 nõuetele.

Keskkonnaagentuur on Transpordiameti poolt sertifitseeritud aeronavigatsiooniteenuse osutaja (lennumeteoroloogilise prognoos- ja hoiatusteabe koostamise ning ilmavaatlusteenuse osutamise osas) ning omab vastavat sertifikaati, mis kinnitab organisatsiooni vastavust Euroopa Komisjoni rakendusmäärusele (EL) nr  2017/373, milles sätestatakse aeronavigatsiooniteenuste osutamise ühtsed nõuded ning annab KAURile õiguse osutada lennumeteoroloogilist teenust Tallinna lennuinfopiirkonnas ja lennuväljadel.

Keskkonnaagentuuri ilmaprognooside osakond osutab prognoos ja hoiatus teenust ning ilmavaatluste osakond teostab ilmavaatlusi Kuressaare, Kärdla, Pärnu, Tallinna ja Tartu lennuväljadel, Tallinna lennuinfopiirkonna lennutrassidel ja -piirkondades.

Lennutegevusele osutatakse meteoroloogiateenust ööpäevaringselt.